Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Lift

Lift

Hët mi dën trap na bóóvë gòn zit duidëlëk wir ien dë lift. ‘n Schòn wóuwërdspeuling, al zég ëk ‘t zèllëf. Al kundë mi nën trap of mi ‘n lift öttërauwërd èèvëzeejër na bëneejë gòn. Zèllëf zén ëk èègëlëk meejër nën trappëmiens.

Trug óóvër dë lift pa’ën. Volgt èvvë’ës meej. Stélt dè gë na ‘t dèrdë vërdiep wult, mè për abuus douwdë óp ‘t knöpkë van ‘t twéddë. Ampëtant, want ër zit niks annëstër óp dan dë zjuustë knop ók nog ës ien të dààwën en nóuwëdgëdwóngën të wochtën totdè dë deur van dë lift ók óp ‘t vërkeejërdë vërdiep is gëstopt, vurdè gë na dë zjuustë wèjjërdt gëbrócht.

Në miens kan simpëlwég zén keus nie óngëdòn màà’ën ien ‘n lift. Wittë worrum dèèn zë dè duun? Um të zörrëgën dèttër génnën ambras va kumt. Stélt dè gë dë lift pakt um van ‘t dèrdë na ‘t twéddë të gòn en gë hét zjuust ‘t knöpkën iengëdààwën en drèk ààchtër öw stapt dën eejënën of dën andërë jammëklóuwët ien die lift en diejën dààwt óp “cancel” en vërzét tërnàà dè knöpkën na viejër, umdè ièj óp ‘t vierdë moet zén. Stélt dèttër zjuust nàà diejë jammëklóuwët nog nën dèrdë miens ien dë lift springt en diejën dààwt gààw óp dë eejën ... ‘t Za wa gèèvën! Die liftdeur za zó zot as ‘n deur wèjjërën. En dë miensë zèllëf? Fruustrassies en loeiëndën ambras, ivvëntuuweejël mi gëwéld, want teegëworrëg vèègë zë’r jést óp vurdèèn zë prauwëtën of rizzëneejërën. En vur dë minstë scheet, éh! Nö dè ‘k ër èn dénk: löt ër mè génnë vliegën ien ‘n lift of gë hét ók prijs.

Och, mësschien kós allës ien ‘t lèèvë mè bèètër wérrë’ën as ‘n lift. Trómpeejërd’ öw èègën, dan zwét ‘t mèr èvvë’ës öt en as ‘t wa druk is, dan wochtë mè schònnë’ës öwën toewër af, want vurkruipën hi tótauwël génnë zin. En as ’t öw ni ènsti, duudë mè wa meejër moeitë en paktë dën trap. Dè’s vur iedëreejën gëzóndër.

Wittë wa ‘kik rauwër vijn? Dè ‘t wérrëkwóuwërd “liftën” gans iet annëstër wult zéggën dan dë lift pa’ën. Liftën is gëwóuwën öwën duim ëmóóg stèè’ë langs ‘t strauwët en hóópën of vërwochtën dè në wuldvrimdë miens za stoppë mi zénnën ottó en öw zómè za meejpa’ën. Gèft nö toe dè dè auwërëg is, dè bëteejë’ënisvërschil, mèr ók ‘t gëdààcht alleejën al. Mèrci. Ik krijg al ës gèèrë gëlijk, zee’ër azzë’ës hém.

‘n Lift gèèvë kan ók èffënaf gëvauwërlëk zén. Zó stoptën ózzë pàà vruugër óuwët is vur ë langhauwërëg koppël dè stón të liftën. “En,” zeej nàà nën tijd rijën al sóuwsjëlaaizënd, “wor gòn dë mèskës óp af?” Toegëgèèvën, diejë jóngë zaag ër ietëfwa vrààwëlëk öt, mè toen dè ‘k ‘m zén wéngbrààwën en eejën va zén mààwën ëmóóg zaag tré’ën en al zén tattoewaazjës mi dódskoppë zààg, dócht ëk dèèj ëróp gieng vèègën, mèr hij vón ‘t gëwóuwën wa wèrrëm ien dën ottó. Dë flààwërik. Mèjè, wöl goe vur ózzë pàà natuurlëk. ‘t Is al génnë schònnën en ‘n voenk óp zën oog za ‘t nie bèètër gëmakt hémmën. Ààchtëraf hémmë wë ‘r is goe mi gëlachën. En wittë wa? Në glimlach is dë schònstë fees-lift.

Danny VANDENBERK