Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Danny diejalékt - ‘t bëlang va Lómmël

Danny diejalékt -  ‘t bëlang va Lómmël

‘t Wóuwër nóndëpiej tijd!

‘n Lómmëlsë gëzét, vur dën èchtë Lómmëlèèr! Vurloopëg nog alleejën óp feesboek, mè binnëkort ók óp nën èègë saajt óp ‘t intërnét. Hoe schòn is dè!?

‘t Joews bréngën dè dë Lómmëlèèr ècht intrësseejërt, génnë flaawën truut. Nie tëveul tuttëlèj’ës. Iedëreejën mag zénnë zég duun en iedëreejën mag zé gëdààcht gèèvën, nie van: dën diejë mag dè wöl en dën diejë mag dè niej umdèèj van dë zjuustë of dë vërkeejërdë pólëtie’ë partij is. Schèjt gaaw öt! Natuurlëk wöl óp vurwauwërdë dè ‘t óp ‘n rëspéctvól en pózzëtief-ópbaawëndë maniejër gëbeurt, moet iedëreejën èèvëveul kansë krijgën. Wij wullë vröt mi Lómmël en dë miensën óbjéctief ienformeejërën. Ien ‘t bëlang van iedëreejën diejë va Lómmël hawt. Is dè niej wa iediejalistis? Neejë. Dè is vural ónafhang’ëlëk en ónbëvurórdeejëld, zoas joews feitëlëk heujërt të zén. Ien goei, bëtrouwbauwër Lómmëlsë háán.

Jaja, Danny, en wien zéddë gé nö feitëlëk ien heejël dè vërhauwël? Awöl, ik zén iemand diejë gëbóuwërën en groewëtgëtro’ën is ien Lómmël, diejë Lómmël dóuwëdgèèrë ziej, mè diejën ë vrammës gëtroffën hi vanóp ‘n andër. En wa duu në goejë zok lék as ëkik? Diejë lupt dë liefdën en dë rómantiek ààchtërnaa. Óndërtussë schrijf ëkik al ë pauwër jauwër Lómmëlsë tékstën ien ‘t gèèl blèj’ën en vuul ëk m’n èègë nog alté en oovëral Lómmëlèèr. Al wóuwën ik ër al nën tijd niemir, ik zén fiejër óp Lómmël en ik zien mén èègën as ë sórt Lómmëlsën ambassadeur ien Limburg en ërbuitën. Niej ien Lómmël wóuwënën is bëlangë niej iediejauwël, mè vanóp në klèènën afstand vélt dë schònnighé van allës bèètër óp en héddë sómtéds në nuchtërdërë kijk óp dë dings án ‘t thuisfrónt.

Nie tëveul tuttëlèj’ës, zeek tëzjuust, mèjè, dè gi dan oovër ‘t joews. Zèllëf zén ëkik mësschien dë ötzóndëring óp diejë reegël, want ik schrijf van tijd mi veul frutskës en fralliej’ës oovër wa ‘k meejmaak, riggëlmauwëtig óp ‘n wa fielózoofissë, dan wir óp ‘n heejël luchtigë maniejër. Lievër mi në lach dan mi ‘n trauwën, zég ëkik alté.

Në groewëtë wèèrëldvërbèètërèèr zén ëkik përtang niej. Ik duun ók niej án pólëtiek en ëk hang van niemand niej af. Die sjááns hém ik. Ik zén në schrijvër, nën diechtër en èèvëzeejër në columnist as gë wölt, zowöl ien ‘t Lómmëls as ien ‘t “schò Vlams” zógëzeet.

Në spisjauwëlë zén ik ók. As gë dè nog nie wies, dan komdë dör nog wöl ààchtër. Spisjauwël is èègëlëk rëlatief, want iedëreejën is spisjauwël, óp zén èègë maniejër. Spisjauwël vur ölliej, Lómmëlèèrs, próbeejër ëkik mé stjéj’ë bé të draagën um van dë Lómmëlsë Gëzét ë suuksèsvërhauwël të maa’ën. Wë gòn ërveur, allëmòl tëgëlijk. Ien ‘t bëlang va Lómmël.

Ik wèns öliej hiejër heejël veul lèèsplëziejër!

Danny Vandenberk