Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Boete 3 miljoen: burgemeester Nijs, ex-burgemeester Vanvelthoven, N-VA en Samen/Vooruit reageren

Boete 3 miljoen: burgemeester Nijs, ex-burgemeester Vanvelthoven, N-VA en Samen/Vooruit reageren
Foto Jan Buyens

We meldden het eergisteren al, de boete van 3 miljoen die door de rechtbank in beroep werd opgelegd aan de stad Lommel voor een onteigening van een goeie 50 jaar geleden. Lees ons artikel hier. Ondertussen is dit een 'hot' item in onze stad waar iedereen zijn eigen zegje en gedacht blijkbaar over heeft, dit blijkt toch uit de vele commentaren op de sociale media...
Na de mening van ex-burgemeester Louis Vanvelthoven, daarna deze van huidig burgemeester Bob Nijs, schepen Karel Wieërs en de Samen/Vooruit fractie, liet nu ook Louis Vanvelthoven zich opnieuw in een artikel uit over de aantijgingen die er kwamen vanuit het huidige stadsbestuur. Lees deze laatste bijdrage onderaan dit artikel! Net zoals de mededelingen van de anderen, geven wij u deze volledig, zonder enige inkorting of censuur, in alle objectiviteit dus!

Burgemeester Bob Nijs (CD&V)

Bob Nijs, burgemeester van Lommel reageert: “Het was een onbezonnen beslissing van het voormalige stadsbestuur om in 2005 de gronden privé te verkopen, terwijl ze voor openbaar nut onteigend waren. De toenmalige oppositie heeft hier meermaals voor verwittigd, dus het beleid was wel degelijk op de hoogte van de risico’s van die beleidskeuze. Hierdoor worden de Lommelaren, 17 jaar na datum, nu geconfronteerd met de gevolgen die ongetwijfeld impact hebben op de huidige budgetten van onze stad. Het is niet de bedoeling om iemand met de vinger te wijzen, maar de gevolgen zijn wel wat ze zijn. Een simpele rekensom leert ons dat dit arrest van meer dan 3 miljoen euro elke Lommelaar 100 euro kost, wat vermeden had kunnen worden.”

"Als stad erkennen we de uitspraak van het hof van beroep in Antwerpen en we respecteren deze. We zullen de verschuldigde schadevergoeding aan de familie Poets uitbetalen,” vult Karel Wieërs, schepen van juridische zaken aan. “Op deze manier hopen we een eind te maken aan een zaak die als een zwaard van Damocles boven ons hoofd hing.”

Ex-burgemeester Louis Vanvelthoven (Vooruit)

De beslissing om de gronden te verkopen aan een bouwfirma werd genomen onder het bewind van toenmalig burgemeester Louis Vanvelthoven. “Laat mij eerst benadrukken dat die Hertog Jansite op een fantastische manier ontwikkeld is”, zegt Vanvelthoven. “Er is het Huis van de Stad, er is een prachtig woonzorgcentrum… De overblijvende grond hebben we inderdaad verkocht aan een bouwfirma, voor in totaal 1,5 miljoen euro. Maar op dat moment lagen die gronden er al 25 jaar onaangeroerd bij. Ik kan noch mijn toenmalige schepen van Ruimtelijke Ordening, noch mijn administratie verwijten dat ze die onteigening uit 1976 over het hoofd gezien hebben. Onder mijn bestuur waren er nooit onteigeningen. Het verwondert mij trouwens dat we bij de opmaak van het bijzondere plan van aanleg voor die site nooit enige reactie of klacht ontvangen hebben daarover.”

Ex-burgemeester Vanvelthoven erkent dat er destijds een fout gemaakt is. Maar dan stelt hij het volgende. “De stad heeft bij de onteigening in 1976 zo’n 15 miljoen Belgische frank, oftewel zo’n 375.000 euro, betaald aan de familie Poets. Later zijn die doorverkocht voor 1,5 miljoen euro. Dat betekent 1,2 miljoen euro winst. Tel daar het kadastraal inkomen nog bij dat die bewoners van de appartementen al jaren betalen, en je weet dat die schadevergoeding van drie miljoen euro uiteindelijk geen verlies betekent voor de stad. Meer nog, onder mijn bewind als burgemeester hebben wij zoveel andere, winstgevende plannen gerealiseerd. In vergelijking daarmee verdwijnt die drie miljoen euro in het niets. Al vind ik het, ook voor het huidige stadsbestuur, wel een spijtige zaak dat dit moet gebeuren, vijftig jaar na de onteigening.”

Schepen Karel Wieërs namens N-VA Lommel

Een boete van € 3.000.000,00 is voor een socialist blijkbaar niet belangrijk

Vanuit zijn bescheiden woning in de buurt van de Soeverein laat socialist en oud-burgemeester Louis Vanvelthoven behoorlijk arrogant weten dat een boete van 3.000.000 euro lastens de stad Lommel geen verlies is.

Aldus, het ene bestuur ( S.PA ) de “lusten” en het andere bestuur ( CD&V / N-VA ) de “lasten” …

N-VA Lommel stelt vast dat oud-burgemeester Vanvelthoven toegeeft dat er een opmerkelijke fout werd gemaakt in 2005, waarbij hij laconiek suggereert dat de schuld ligt bij de toenmalige bevoegde schepen en de diensten. In die context laat de N-VA Lommel juridisch nagaan of oud-burgemeester Vanvelthoven persoonlijk aansprakelijk kan gesteld worden voor deze flagrante fout, waarbij de afrekening ver boven de 3.000.000 miljoen zal uitkomen.  

Samen Vooruit

Samen Vooruit is verbaasd over de reactie van het stadsbestuur op de boete die Lommel kreeg van de rechter. “De huidige meerderheid maakt er nu een politiek spel van en verwijst naar beslissingen van begin jaren 2000.” zegt fractieleider Rita Phlippo, “nochtans is het probleem echter ontstaan toen een CVP-bestuur eind jaren zeventig de gronden onteigende voor een cultuurcentrum en dat nooit bouwde. De gronden lagen vervolgens bijna dertig jaar braak. Een nieuw bestuur bouwde het cultuurcentrum op de Adelberg en besliste om op deze gronden een stadhuis, een rusthuis en appartementen te bouwen. Over dat laatste valt de rechter nu. Maar het is een complex dossier dat door de handen van vele partijen ging. Om er nu een politiek spel van te maken, heeft wellicht vooral met verkiezingskoorts te maken waarbij niemand wint.”

Louis Vanvelthoven (persbericht 3 mei)

"Louis Vanvelthoven heeft vragen.
Louis Vanvelthoven, oud-burgemeester, leeft nog na de electorale mokerslagen van burgemeester Bob Nijs en schepen Karel Wieers. Hij heeft een aantal documenten opgevraagd bij het stadsbestuur. Het electorale opbod van  CD&V  en NVA om via hem VOORUIT  te beschadigen verwondert hem niet.

30 jaar braakgrond wordt schitterende omgeving

Na de ontwikkeling van het Adelbergpark en de bouw van  Cultuurcentrum DE ADELBERG werd werk gemaakt van een nieuw project:  de huidige Hertog Janplein en omgeving.

Hij beschouwt het als een verdienste dat er in 2001, 25 jaar na de onteigening,  een nieuw bestemmingsplan wordt opgesteld voor deze gronden, inbegrepen dus de braakliggende grond, die reeds in 1976 door het toenmalig CVP-stadsbestuur bestemd werd voor de bouw van een cultuurcentrum en die in 1979 bij hoogdringendheid werden onteigend maar verder 25 jaar braak bleef liggen

Via een ontwerpwedstrijd wordt het gehele gebied onder begeleiding van de Vlaamse Bouwmeester gerealiseerd. In 2006 wordt 24% van de gronden Poets verkocht aan de firma BEMA, 76% krijgt bijgevolg wel een bestemming van openbaar nut.

In 2007 volgt een officiële dagvaarding, omdat  de stad deze gronden aan de oorspronkelijke eigenaar had moeten aanbieden, zodra duidelijk werd dat de gronden voor andere doeleinden dan voor openbaar nut werden aangewend.

Louis Vanvelthoven is fier op de ontwikkeling van de Hertog Jan-site met het Huis van de Stad, de omringende appartementsgebouwen, het WZC Kapittelhof, een realisatie die in schrille tegenstelling staat tot de besluiteloosheid van de voorgaande CVP-(1976-1982) en CVP-V (1983-1988) gemeentebestuuren.

Vragen om duidelijkheid

1.    Louis Vanvelthoven vraagt zich af of het CVP-stadsbestuur en vervolgens het CVP-VU stadsbestuur de gronden niet reeds in de jaren 80, toen immers duidelijk werd dat het doel van de onteigening,nl.het bouwen van een cultuurcentrum, niet werd gerealiseerd, aan de familie Poets hadden moeten aanbieden ?

2.    Hij wijst er vervolgens op dat de verkoop aan BEMA (24% van het totaal) 27 jaar na de onteigening heef plaats gevonden en dat blijkbaar niemand nog de aandacht vestigde  op de onteigening in de periode 1976 – 1979. Hij wil graag de beraadslagingen en de stemmingen van de bewuste gemeenteraadsbeslissingen inzien. Hoe hebben de toenmalige CVP en VU-gemeenteraadsleden gestemd? Hebben zij de grondverkopen met eenparigheid  goedgekeurd? Indien niet waarom hebben zij op dat ogenblik geen klacht neergelegd bij de bevoegde instanties, waardoor de verkopen niet konden plaats vinden?

3.    Waarom heeft de huidige meerderheid van CD&V en NVA, overtuigd naar eigen zeggen dat een foute beslissing werd genomen, in 2009 bij hun  aantreden geen dading aan de familie Poets voorgesteld?

4.    Waarom werd geen klacht ingediend bij de opmaak van het nieuw bestemmingsplan in 2001 ? Voor Louis Vanvelthoven valt het te betreuren dat het stadsbestuur in 2006, dertig jaar na de oorspronkelijke plannen en 27 jaar na de  onteigening, zich niet gerealiseerd heeft dat de gronden Poets aan de erfgenamen hadden moeten aangeboden worden. Niemand heeft daarop gewezen, in 2007 werd de stad gedagvaard. Toen was Louis Vanvelthoven geen burgemeester meer.

Financiële gevolgen

Het Hof van Beroep heeft in een arrest beslist dat de familie Poets recht heeft op 3 miljoen euro. Burgemeester Bop Nijs stelt dat dit iedere inwoner 100 euro kost. Niets is natuurlijk minder waar. Louis Vanvelthoven wijst erop dat de stad in 2006 een meerwaarde van ongeveer 1,2 miljoen opstreek en dat de fantastische ontwikkeling van de Hertog Jan-site voor de stad o.m. jaarlijkse kadastrale inkomsten oplevert, ook in de toekomst.

Het zou de burgemeester Bob Nijs en schepen Karel Wieërs sieren, mochten zij de inwoners meedelen dat door een gedurfde investeringspolitiek en een sober personeels- en onkostenbeleid gedurende de  30 jaren dat Lommel werd bestuurd door Spa-VLD  het  huidige stadsbestuur op 1 januari 2019 een spaarpot erfde van 40 miljoen euro of meer dan 1100 euro per inwoner."