Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Verdeling corona-subsidies (niet) wettig?

Verdeling corona-subsidies (niet) wettig?
Foto Pexels

"De verdeling van de Lommelse corona-subsidies was niet wettig", dat is wat oppositiepatij Samen Vooruit vandaag meegeeft in een persbericht. Hieronder eerst het persbericht van Samen/Vooruit, nadien de reactie hierop vanwege het stadsbestuur door Peter Vanderkrieken (CD&V)

Samen/Vooruit:

De partij protesteerde op de gemeenteraad al eerder over de verdeling van de subsidies van het coronafonds. Het leidde er tot stevige discussies, maar de gouverneur oordeelt nu ook dat die verdeling onwettig was. Het stadsbestuur dient niet alleen een reglement te maken, maar moet de gemeenteraad ook meer betrekken in plaats van zélf de subsidies te verdelen.

“Het corona noodfonds werd opgericht met Vlaamse subsidies die verdeeld werden onder de Lommelse verenigingen. Na corona bleek er nog steeds heel wat geld in dat fonds te zitten. Het schepencollege kende enkele verenigingen heel wat subsidies toe zonder duidelijke criteria op advies van een werkgroep. De samenstelling daarvan werd nooit aan de gemeenteraad voorgelegd. Noch de hoogte van de uitbetaalde bedragen. Hierdoor was er geen controle van de raadsleden bij het goedkeuren van de uit te keren subsidies. Toen ik een subsidie aankaartte aan een VZW waarin een schepen bestuurder was, leidde dit tot flinke discussies. Maar dat krijg je bij een gebrek aan democratische controle.” zegt gemeenteraadslid Jean-Jacques Melotte.

De gouverneur treedt Melotte nu bij en zegt ook dat het stadsbestuur op een onwettelijke wijze de subsidies uitkeerde en schrijft: “Wegens het gebrek aan subsidiereglement van de gemeenteraad met voorwaarden en verdeelsleutels voor subsidiëring en de delegatie voor de toekenning ervan, stel ik vast dat het college in principe niet bevoegd was om subsidies uit het noodfonds te verdelen en toe te kennen. Dit betekent dat de subsidies uit het noodfonds vanaf september 2020 niet correct toegekend werden.”

Jean-Jacques Melotte: “Al op een extra bijeengeroepen gemeenteraad van 25/08/2020 stelde ik voor om de subsidies via een reglement te verdelen, namelijk volgens de goedgekeurde subsidiereglementen van de jeugd-,sport- en cultuurverenigingen. Dat voorstel werd toen weggehoond maar had vandaag dus veel problemen bespaard. “De gouverneur is duidelijk over de onwettigheid van de uitgekeerde subsidies maar stelt gelukkig ook voor ze niet zomaar terug te vorderen. Dat zou onze fractie ook niet gewenst hebben. Het enige dat wij vragen is een duidelijk, correct en wettelijk reglement zodat het schepencollege niet op eigen houtje subsidies kan verdelen die eigenlijk al lang verdeeld hadden moeten zijn.” besluit Melotte.

Reactie stadsbestuur door Peter Vanderkrieken

Wij hebben kennisgenomen van het antwoord van het Agentschap Binnenlands Bestuur op de klacht van raadslid Melotte van Samen Vooruit! wegens vermeende belangenvermenging en een vermeend ongewoon hoge subsidie aan VZW Ontwikkeling Gelderhorsten.

Ik moet helaas vaststellen dat de Samen Vooruit-fractie een eenzijdige lezing doet van dit antwoord. De Gouverneur geeft aan dat er geen bijkomende toezichthoudende maatregel nodig is. Hij stelt dat hij zich niet kan uitspreken over de hoogte van de subsidie en stelt uitdrukkelijk dat er geen enkele voorwaarde of rapporteringsplicht aan gekoppeld was. Wel stelt hij dat de bevoegdheid bij de gemeenteraad ligt en wijst hij ons erop om deze te respecteren. De beslissingen werden niet vernietigd en zijn dus niet onwettig zoals Samen Vooruit beweert.

De Gouverneur stelt daarnaast duidelijk dat er geen sprake is van belangenvermenging. Ik verwacht in deze dan ook verontschuldigingen aan het adres van mijn collega Vanderhoydonks vanwege de valselijke beschuldigingen.

Wij blijven achter de verdeling van de middelen staan. Om deze gericht in te zetten hebben we alle steunvragen gebundeld en ter advies voorgelegd aan de ‘taskforce corona’, bestaande uit medewerkers van de vrijetijdsdiensten van stad Lommel, die nauw contact onderhielden met de Stedelijke adviesraden. Aangezien zij het dichtste bij de verenigingen staan hebben wij op basis van hun advies een beslissing genomen. Daarbij wil ik benadrukken dat vanaf september 2020 maandelijks tijdens de gemeenteraad aan alle raadsleden verslag werd uitgebracht over de toekenningen uit het (nood-)noodfonds.

Raadslid Melotte vond de werking met een ‘taskforce corona’ toen al nutteloos en wilde alle middelen van het Corona Noodfonds meteen verdelen over alle verenigingen aangesloten bij de adviesraden, zonder rekenen te houden met de bijzondere noden van de vele verenigingen ten gevolge van de corona-crisis. Als we deze regeling hadden gevolgd was het geld meteen opgesoupeerd, konden we het geld niet meer aanwenden voor verenigingen die in de problemen zaten en hadden we ongetwijfeld waardevolle verenigingen verloren. In januari 2023 werden we als bestuur in de pers omschreven als een bestuur dat zeer consequent en zorgvuldig omgaat met deze gelden vanwege onze werkwijze.

Ik hoop dat we opnieuw naar de essentie kunnen gaan, namelijk inspelen op de noden van de verenigingen. We hebben ondertussen alle adviesraden over hun ideeën omtrent het verdelen van de overblijvende middelen bevraagd en er liggen nu een aantal voorstellen op tafel, die we kortelings zullen bekijken en bespreken en waarover we daarna zullen overleggen binnen de gemeenteraad.