Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Voorlopig ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan

Voorlopig ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan

Tijdens de gemeenteraad gisterenavond stelde schepen Sophie Loots (CD&V) het voorlopig ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan voor. Dit plan legt de globale mobiliteitsvisie voor de komende 10 jaar (met een doorkijkperiode van 30 jaar) vast voor de vervoerregio op een strategisch niveau, en dat voor alle vervoerswijzen.

Vanuit Vlaanderen is de doelstelling geformuleerd om mobiliteit beter en duurzaam te organiseren. Om deze doelstelling te bereiken werden de vervoerregio’s opgericht en deze hebben twee taken, namelijk de opmaak van een OV-plan 2021 (wat in voege gaat in 2024) en de opmaak van het RMP 2030-2050. Het RMP heeft als taak een beleidsscenario op te maken voor elke vervoersmodi (fiets, openbaar vervoer, auto, vracht en logistiek) eneen bijhorend actieprogramma. Binnen het regionaal mobiliteitsplan worden er zes doelen vertaald in 11 ambities. Een van de belangrijkste doelstellingen is het realiseren van een 'modal shift' naar en een daling van de voertuigkilometers met 15%. Er wordt steeds vetrokken vanuit het STOP-principe.

Gezien de regionale rol van de stad Lommel als kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau, vragen we om meer in te zetten op de verdere uitbouw van het aanbod collectief vervoer, de multimodale ontsluiting van haar bedrijventerreinen en haar centrum en de verdere uitbouw van het grensoverschrijdend netwerk. De stad Lommel vraagt volgende punten op te nemen als prioritaire actie in het RMP.
  • de doortrekking van het tracé van Spartacus, met een volwaardig hoppinpunt, tot in Lommel, alsook de grensoverschrijdende link van Spartacus naar Eindhoven;
  • de heropening van de IJzeren Rijn;
  • de verdere uitbouw van het grensoverschrijdend wegennetwerk, meer bepaald de verdere realisatie van de N74 en de N69 richting Eindhoven. De stad Lommel pleit ervoor om de N69 Zuid / N74 weer op te nemen in het Regionaal Programma Mobiliteit (Nederland). De vervoerregio kan hierin een actieve (grensoverschrijdende) rol opnemen.
  • op bovenlokaal en gemeentelijk niveau is naar bereikbaarheid en veiligheid voor een verantwoorde doorstroming en goede ontwikkeling van het openbaar vervoer aan het station de ondertunneling van het spoor door de N764 (Stationsstraat-Kattenbos) noodzakelijk;
  • de realisatie van de fietssnelweg F71;
  • de nieuwbouw van het sluizencomplex thv de Blauwe Kei en de verdere uitbouw van watergebonden bedrijvigheid op het Kristalpark.
  • het is belangrijk ook oog te hebben voor de vaak overmaatse bestaande wegen en de in onbruik geraakte wegen en de kansen die hier liggen naar ontharding en kwaliteitswinst.
  • een vlotte / snelle verbinding die aantakt op de F67 Kempenroute.
  • ook in te zetten op het (interlokaal) openbaar vervoernetwerk richting provincie Antwerpen (Mol).
  • een degelijke uitbouw van de oost-west as als een performant openbaar vervoersysteem. Deze oost-west as verbindt minstens het Kristalpark, het centrum van Lommel, het Nolimpark, Campus Noord en het ziekenhuis met andere bestemmingen in de omgeving.

Namens Samen/Vooruit kwam Kris Verduyckt tussen, en hij stelde dat zijn fractie dit punt zou goedkeuren, omdat er toch wel heel wat verbeteringen in het plan zitten. "Snelle openbare verbindingen zijn en blijven belangrijk", aldus het oppositielid. Walter Cremers (Samen/Vooruit) verwachtte ook wel meer eigen visie rond parkings voor vrachtwagens. Burgemeester Bob Nijs reageerde: “Ik zie vooral heil in regionale vrachtwagenparkings. Onze kostbare industriegronden laat ik liever gebruiken voor bedrijvigheid”.