Zelf Lommels nieuws insturen? Dat kan via lommelsegazet@telenet.be

Tot nu toe 71 klachten over De Lijn

Tot nu toe 71 klachten over De Lijn

Tijdens de gemeenteraad gisterenavond werden behoorlijk wat vragen gesteld door verschillende raadsleden. Ook hier een beknopt overzicht.

Sooi Van Limbergen (PVDA) had een vraag i.v.m. de klachtenverzameling met betrekking tot De Lijn. Schepen Loots (CD&V) stelde dat er ondertussen 71 klachten werden overgemaakt aan de diensten van de stad. De meeste klachten waren volgens de schepen te wijten aan het feit dat de gebruikers niet voldoende geïnformeerd zijn. “Blijkbaar zijn er wel enkele folders uitgedeeld aan het Kerkplein, maar dit is niet voldoende… De informatieverstrekking verloopt i.d.d. nogal vierkant”, aldus de schepen. Andere klachten zijn er o.a. over té volle bussen, geen uurregeling bij de schuilhuisjes, ook over de schrapping van de halte Donkerstraat in de lijn X18 én vooral over de reistijd hiervan. Alle meldingen zullen overgemaakt worden aan De Lijn. Maar alles is ook niet ‘kommer en kwel’ aldus de schepen, want er zijn ook positieve zaken in het nieuwe systeem, zoals de flexbussen die zeer goed gebruikt worden.
Ook Kris Verduyckt (Samen/Vooruit) kwam in deze tussen, waar hij toch wel meerdere schrijnende toestanden aankaartte, zoals de aansluitingen met scholen, maar ook over het feit dat Limburg héél veel heeft moeten inleveren, daar waar de provincie Antwerpen heeft gewonnen in deze nieuwe regeling, "een échte schande", aldus het raadslid.

Sooi Van Limbergen (PVDA) kwam ook tussen i.v.m. tijdelijke parkeerplaatsen tijdens de werken aan de Rondweg. Hij stelde voor om de getroffen bewoners een parkeerkaart te geven om tijdelijk gratis op een gemeenteparking te kunnen gaan staan. Schepen Loots stelde dat er zo weinig mogelijk hinder zal zijn, en er zal telkens een oplossing gezocht worden voor alle bewoners. Zij stelde ook dat parkeerkaarten in onze stad niet bestaan, maar ze was het idee van Sooi niet helemaal ongelegen, en stelde dat "het zal bekeken worden"!

De heraanleg schoolomgevingen Warande, Lutlommel en Eltenbos: hierover kwam Kris Verduyckt (Samen/Vooruit) tussen. “Aan de Warande werd gecommuniceerd dat er een parkeerverbod zou komen en de omwonenden hebben daar veel vragen omtrent. In Lutlommel zien de bewoners niet in wat nu eigenlijk de verbetering is en aan De Speling aan Eltenbos zijn er verkeersproblemen rond schooltijd.” Schepen Loots (CD&V) reageerde: “Wij hebben maximaal bewoners en ouders inspraak gegeven. Het parkeerverbod aan de Warande is ook maar aan één kant van de weg. Aan Lutlommel gaan nog afwerkingen gebeuren en in Eltenbos zal er ook geëvalueerd worden om te bekijken of het kruispunt de drukte wel aankan. Nog even afwachten dus tot de herinrichtingen volledig zijn om dan een grondige evaluatie te doen en eventueel bij te sturen.”

Over de herinrichting van het Burgemeesterspark kwam Jean Jacques Melotte (Samen/Vooruit) tussen. Hij stelde dat "In de huidige nota het park langs de Frans van Hamstraat wordt opengetrokken voor de logistiek van de evenementen. Hier valt zeker iets voor te zeggen, maar toch is het best om grondig te overwegen hoever deze opening zal dragen en in hoeverre het opentrekken van het park zonder poorten en minder ommuring het unieke besloten karakter zal veranderen. Temeer omdat aan de westzijde van het park in de toekomst bebouwing in de onmiddellijke omgeving van het park kan gerealiseerd worden." Ook vroeg het raadslid zich af of het niet verstandig zou zijn om deskundig advies van bureau Paul Deroose (de oorspronkelijke ontwerper...) op te vragen en het project met de bevolking en de raad te communiceren alvorens het plan van de herinrichting definitief vast te leggen. En tot slot vroeg hij zich ook af het bestuur nog initiatief heeft genomen om het tweede deel van het park, dat nog in privé handen is, op termijn te verwerven?
Schepen Joris Mertens (CD&V) diende van antwoord. Hij stelde dat er enkele jaren geleden reeds enkele bomen zijn moeten verwijderd geworden omwille van het niet meer gezond zijn van deze bomen. Hij had het ook niet over een herinrichting maar eerder over een restauratie. En wat het tweede gedeelte van het park betreft: daar zijn volgens de schepen reeds meerdere constructieve gesprekken geweest. Het definitieve plan zal in maart of april worden voorgelegd aan de gemeenteraad, aldus nog de schepen.

Rina Ven (Samen/Vooruit) vroeg naar de huidige stand van zaken in het dierenasiel. Schepen Joris Mertens (CD&V) stelde dat de rust er (gelukkig) is weergekeerd. Na 24 november zijn er géén sterfgevallen meer geweest van katten, zodat het uiteindelijk dodental op 25 is blijven steken. Vanaf vandaag mogen zwerfkatten trouwens terug gevangen worden. Ook stelde hij dat na een gesprek met de huidige uitbater en de deputatie er is afgesproken dat de huidige uitbater zal vertrekken vanaf het moment er een nieuwe gevonden wordt. Maar: er zal tot op de laatste dag voor de dieren gezorgd worden… Rina Ven juichte toe dat er stappen worden gezet en ondertussen de continuïteit verzekerd blijft, maar betreurde dat er nog geen volledige communicatie was gebeurd naar de personen die hun beklag vorig jaar deden op de gemeenteraad. “Het is niet simpel om alle specifieke informatie te verzamelen, zeker als die moet komen van mensen die niet meer aanwezig zijn in het asiel. Het is dus geen kwestie van onwil, die antwoorden zullen nog zeker volgen”, besloot schepen Mertens.

Ronny Geysen kwam tussen omtrent padelterreinen in onze stad, met de vraag of en wanneer er ook terreinen komen in het stedelijk sportcentrum. Schepen Vanderhoydonks was hierin duidelijk en stelde dat er aldaar géén zouden komen, maar dat er wel gezocht wordt naar uitbreiding van de huidige vier velden in de Kolonie (aan de tennis). Nvdr: Nochtans was de huidige meerderheid eerder wél van plan om padelpleinen (twee) in het sportcentrum te ontwikkelen, dit was zelfs voorzien in de meerjarenplanning…

Tot slot van de zitting kwam Luc Ooms (CD&V) tussen i.v.m. het behoud van een huisartsenwachtpost in Noord-Limburg. Want in de nieuwe plannen zou tussen 23 en 08 uur er enkel nog naar Hasselt of Genk kunnen gegaan worden. Dis is een serieuze inperking van de eerstelijnszorg in Noord-Limburg, ook Jan Geurts namens de N-VA beaamde deze bekommernis. Ook de andere fracties van de gemeenteraad konden zich unaniem vinden in de oproep om een wachtpost ’s nachts te behouden in Noord-Limburg.